Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Hanne Dyveke Søttar og Bård Hoksrud om å sikre trygg ferdsel og gjenopprette tilliten til sikkerheten i norske veitunneler

Dokument nr. 8:73 (2006-2007), Innst. S. nr. 267 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Hanne Dyveke Søttar, Siv Jensen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 267 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om at Regjeringen innen utgangen av 2009 fremmer en proposisjon om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i vegtunnelene ved tillegggsbevilgninger utover ordinært vegbudsjett, Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen. Flertallet, alle partiene uten Fremskrittspartiet, peker på at det er naturlig å behandle spørsmål knyttet til vedlikehold i tunneler i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan 2010-2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007