Forsvarsdepartementets håndtering av legemangelen ved de norske styrker i Afghanistan og fratredelsesavtalen mellom Forsvaret og generalmajor Leif Sverre Rosén

Innst. S. nr. 159 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.03.2008 Innst. S. nr. 159 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om legemangelen ved de norske styrker i Afghanistan. Komiteen vedtok å åpne sak på eget initiativ om dette og saken omhandlet også fratredelsesavtalen mellom Forsvaret og sjef for Forsvarets sanitet, generalmajor Leif Sverre Rosén. I komiteinnstillingen uttaler en samlet komite blant annet at den stiller seg undrende til at forsvarsministeren først tok fatt i problemet med manglende legedekning ved de norske styrker i Afghanistan etter at saken ble tatt opp i media. Videre sier komiteen at det ville vært naturlig at statsråden på et tidligere tidspunkt hadde informert Stortinget om de utfordringer man her stod overfor. Når det gjelder fratredelsesavtalen mellom Forsvaret og Leif Sverre Rosén påpeker komiteen at bestemmelsen om partenes taushetsplikt er uheldig utformet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008