Verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)

Ot.prp. nr. 36 (2007-2008), Innst. O. nr. 59 (2007-2008), beslutning. O. nr. 88 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 59 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i verdipapirfondloven og i verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirfondloven innebærer at det åpnes for en ny kategori verdipapirfond som skal betegnes spesialfond. Spesialfond omfatter hedgefond og lignende fondskonstruksjoner som får adgang til å benytte et videre spekter av investeringsteknikker enn det verdipapirfondloven nå tillater. Investeringer i denne typen fond vil kunne medføre høyere risiko for tap sammenlignet med investeringer i alminnelige verdipapirfond. Det stilles derfor krav til informasjon som skal gis ved markedsføring av andeler i spesialfond. Ved markedsføring og salg av utenlandske fondsandeler i Norge, stilles det krav om at det må være etablert et tilsynssamarbeid mellom forvaltningsselskapets hjemland og Norge. Endringene i verdipapirhandelloven er tekniske justeringer. Endringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2008