Elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor

Dokument nr. 3:12 (2007-2008), Innst. S. nr. 22 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2008 Innst. S. nr. 22 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor. I Riksrevisjonens undersøkelse kommer det blant annet frem at det er stort potensial for økt elektronisk utveksling av informasjon og for å utvikle elektroniske tjenester rettet mot privatpersoner og næringsliv. Det kommer også frem at utvekslingen av elektronisk informasjon mellom ulike virksomheter er for dårlig. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sier bl ant annet i sin innstilling at Fornyings- og administrasjonsdepartementet som ansvarlig departement må ta sitt ansvar som pådriver på dette området alvorlig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008