Kvalitet i barnehagen

St.meld. nr. 41 (2008-2009), Innst. 162 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 162 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg enstemmig til flere av de forslag og mål som fremgår av meldingen. For øvrig har regjeringspartiene vekslende støtte fra de andre partiene. Kvalitetsarbeidet har tre hovedmål: - Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager - Styrke barnehagen som læringsarena - Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Meldingen går blant annet inn for å øke andelen med barne- og barnefaglig kompetanse i barnehagen, tilsvarende økes også studiekapasiteten. Flere yrkesgrupper inn i barnehagen skal også utredes. Tittelen førskolelærer foreslås endret til barnehagelærer. Likeverdig behandling av godkjente barnehager i løpet av inntil 5 år. Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager foreslås. Nasjonalt system for å følge med på utviklinngen av kvaliteten i sektoren. Barnehageloven og forskriften for familiebarnehager vil bli gjennomgått. Utvalg skal se på det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Språkkartlegging av alle barn som går i barnehagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2010