Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Ot.prp. nr. 66 (2008-2009), Innst. O. nr. 105 (2008-2009), beslutning. O. nr. 108 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 105 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til endringer i lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.), er vedtatt. - Det blir adgang for eiere av utbygde konsesjonspliktige vannfallsrettigheter til å leie ut kraftverk og tilhørende anlegg, slike avtaler kan inngås for perioder til og med 15 år. Utleie av vannkraftproduksjon vil være underlagt de grunnleggende prinsippene i EØS-avtalen. Offentlige eiere vil nå ha anledning til å inngå avtaler om tidsubegrenset medeierskap til vannkraftproduksjon. Det ble fremsatt forslag om at avtaler kan inngås for en tidsperiode partene blir enige om, og forslag om avtaler for perioder til og med 30 år. Forslagene fikk ikke støtte fra regjeringspartiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009