Endringer i tvisteloven m.m.

Ot.prp. nr. 89 (2008-2009), Innst. O. nr. 94 (2008-2009), beslutning. O. nr. 115 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 94 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i tvisteloven m.m. for å gjennomføre den såkalte Luganokonvensjonen 2007. Formålet med konvensjonen er å styrke det rettslige samarbeidet mellom konvensjonspartene gjennom felles regler om domsmyndighet i internasjonale saker. Konvensjonen fra 2007 viderefører også prinsippene i Luganokonvensjonen 1988 om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer truffet av domstolene i andre konvensjonsstater.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009