Forslag til endringer i loven om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Innst. O. nr. 72 (2008-2009), beslutning. O. nr. 109 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. O. nr. 72 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag til lov om endringer i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Endringene innebærer en presisering i loven av at EOS-utvalget skal utføre sitt verv selvstendig og uavhengig av Stortinget. Det er også tatt inn en bestemmelse om at Stortinget skal kunne instruere utvalget til å foreta undersøkelser innenfor utvalgets kontrollmandat og under iakttakelse av de regler og innen de rammer som for øvrig ligger til grunn for utvalgets virksomhet. Videre skal Stortingets presidentskap heretter være klareringsmyndighet for utvalgets medlemmer, etter personkontroll utført av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er også lovfestet i formålsbestemmelsen at utvalget skal påse at tjenestene respekterer menneskerettighetene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009