Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 10 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2010 Innst. 10 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner for 2011. Det er bevilget 1 656 764 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Det er vedtatt en økning på 1,5 mill kr på budsjettet til EOS-utvalget, og en tilsvarende reduksjon på budsjettet til Riksrevisjonen. Økningen til EOS-utvalget skyldes forventet merarbeid som en følge av at utvalget skal foreta undersøkelser i Treholt-saken. Forøvrig er vedtaket i tråd med budsjettforslaget. Innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen var enstemmig

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2010