Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 141 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2010) . Det ble foretatt endringer i følgende lover: - lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlova) - lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarknadslova) - lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferds- forvaltningen. Endringene kommer på bakgrunn av budsjettforslag for 2011 og innføringen av ny alderspensjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2010