Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl.

Prop. 19 L (2010-2011), Innst. 146 L (2010-2011), Lovvedtak 31 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 146 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, har vedtatt endringer i pensjonsreglene for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor. For de tre sistnevnte gruppene avvikles de særlige pensjonsordningene, slik at personer utnevnt etter 1. januar 2011 får offentlig tjenestepensjon etter de alminnelige reglene for dette. For alle de nevnte gruppene innføres nye regler om levealdersjustering og regulering med virkning også for opptjente pensjonsrettigheter, i tråd med reglene om dette for ny alderspensjon i folketrygden, som trer i kraft 1. januar 2011. Regjeringen har varslet en proposisjon i løpet av 2011 om nye pensjonsordninger også for nye stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2010