Kommuneproposisjonen

Prop. 115 S (2010-2011), Innst. 429 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 429 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet hovedelementene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2012. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5 og 6 mrd. kroner. Inntektsveksten må ses i sammenheng med den demografiske utviklingen. Stortinget vedtok enstemmig en skjønnsramme på 2 442 mill. kroner for 2012, til fordeling på kommuner og fylkeskommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011