Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011

Prop. 71 S (2010-2011), Innst. 238 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2011 Innst. 238 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ensemmig vedtatt en endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011. Endringen innebærer en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for å ilegge kildeskatt på utbytte fra selskap på Svalbard til aksjonærer utenfor Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2011