Fullskala CO2-håndtering

Meld. St. 9 (2010-2011), Innst. 295 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 295 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om fullskala CO2-håndtering. Det redegjøres for arbeidet med CO2-håndtering i Norge og andre land, og arbeidet med prosjektene på Mongstad står sentralt. - Regjeringen ønsker å bidra til at CO2-håndtering kan få bred anvendelse som et effektivt klimatiltak, fangst og lagring av CO2 bør skje til lavest mulig kostnad. Meldingen viser til Miljøverndepartementets utslippstillatelse av 2006, med tilhørende endringer, og gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil, som danner utgangspunktet for etableringen av anlegg for fangst og lagring av CO2 fra Mongstad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011