Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.)

Prop. 144 L (2010-2011), Innst. 30 L (2011-2012), Lovvedtak 5 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 30 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag fra regjeringen endringer i vegtrafikkloven som bl.a. omfatter pålegg om trafikksikkerhetstiltak på vegtrafikkområdet. Av endringer er sikring av skoleelever i buss, og der departementet gis hjemmel til ved forskrift å pålegge fylkeskommunene og kommunene å sørge for at skyssberettigede skoleelver får sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.11.2011