Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2011-2012), Innst. 147 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2011 Innst. 147 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om oppfølging av 16 forvaltningsrevisjoner som tidligere er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Riksrevisjonen har avsluttet 13 av de undersøkte sakene, mens tre saker følges videre. Komiteen ser i likhet med Riksrevisjonen betydningen av å følge tre av sakene videre. Sakene gjelder Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge og myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2012