Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)

Prop. 129 L (2011-2012), Innst. 61 L (2012-2013), Lovvedtak 14 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 61 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig besluttet endringer i sivilbeskyttelsesloven. Bakgrunnen for endringene er en oppfølging av Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.12.2012