Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift

Dokument 3:6 (2012-2013), Innst. 263 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 263 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift. Undersøkelsen viser blant annet at tilgangen på læreplasser ikke er tilstrekkelig og at kvalitetssikring og oppfølging av fagopplæringen er mangelfull. Av komiteens enstemmige innstilling fremgår det blant annet at komiteen deler Riksrevisjonens syn på at Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for at retten til videregående opplæring blir oppfylt og at kvaliteten samsvarer med gjeldende regelverk, men komiteen understreker at et slikt statlig overordnet ansvar ikke avlaster det gjennomføringsansvaret som er pålagt fylkeskommunene. Komiteen mener det er viktig å fortsette det overordnede fokuset på å øke andelen lærekontrakter. Komiteen mener videre at kontroll og oppfølging er en forutsetning for å sikre rettighetene til elever og lærlinger og forutsetter et økt fokus på kontroll- og oppfølging av fag- og yrkesopplæringen. Stortinget har vedtatt at dokumentet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013