Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Prop. 112 L (2012-2013), Innst. 272 L (2012-2013), Lovvedtak 56 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 272 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til endringer av lov om merking av forbruksvarer m v. (gjennomføring av miljømerkeforordningen.) Lovendringene ble vedtatt enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.05.2013