Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Prop. 160 L (2012-2013), Innst. 485 L (2012-2013), Lovvedtak 122 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 485 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt en endring i helseregisterlovens bestemmelser om Kreftregisteret. Mens det tidligere var krav om direkte samtykke for at normale funn skulle kunne oppbevares i registeret, skal opplysninger om slike funn nå kunne opppbevares så sant ikke den de gjelder, aktivt har reservert seg mot dette. Dette skal også gjelde opplysninger om slike funn som allerede foreligger i Kreftregisteret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.06.2013