Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta)

Prop. 177 L (2012-2013), Innst. 111 L (2013-2014), Lovvedtak 36 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.01.2014 Innst. 111 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedtatt ei endring i pasientskadelova som gjer at regjeringa i forskrift kan avgjere kva for institusjonar i den kommunale helse- og omsorgstenesta som skal vere omfatta av pasientskadelova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.02.2014