Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2015 Innst. 49 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i gjeldende ordning med koordinator i spesialisthelsetjenesten. Endringen innebærer at hovedregelen om at koordinator må være lege, fjernes. Videre er det vedtatt å innføre en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Det vil være en plikt for helseforetakene å oppnevne kontaktlege for pasienter med alvorlig sykdom, og for disse pasientene vil ordningen være en rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2015