Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.)

Prop. 83 L (2014-2015), Innst. 287 L (2014-2015), Lovvedtak 82 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 287 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i valgloven. Stortingets enstemmige vedtak innebærer at ansvar for produksjon og utsending av valgkort blir overført fra kommunene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Videre blir forskriftshjemmelen om valgkort utvidet til å omfatte departementets myndighet til å gi nærmere bestemmelser om valgstyrets plikter i forbindelse med produksjon og utsendelse av valgkort. Det er også gjort enkelte mindre tekniske og språklige endringer i valgloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015