Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)

Prop. 60 L (2014-2015), Innst. 233 L (2014-2015), Lovvedtak 68 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 233 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endring i lov om utdanningsstøtte vedrørende behovsprøving og innhenting av opplysninger enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2015