Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannen

Dokument 4 (2014-2015), Innst. 324 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 324 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmeldingen for 2014 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Komiteen har blant annet vist til at Sivilombudsmannen har kritisert forvaltningen i tre saker om rettssikkerheten knyttet til delen av Navs regelverk som omfatter aktiviserende tiltak og ytelser for å få flest mulig i arbeid, og merker seg at ombudsmannen påpeker viktigheten av at departementene foretar grundige analyser av de rettssikkerhetsmessige konsekvensene og at analysene fremlegges for Stortinget. Komiteen har videre merket seg at ombudsmannen tar opp forhold som oversitting i politiarrest, økte soningskøer, dårlige sanitærforhold i fengsler og ansattes ytringsfrihet. Komiteen har funnet det positivt at det har vært en nedgang i ombudsmanenns saksbehandlingstid og noterer seg at 12 prosent av de realitetsbehandlede sakene ble avsluttet med kritikk eller henstilling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015