Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.)

Prop. 87 L (2014-2015), Innst. 274 L (2014-2015), Lovvedtak 74 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2015 Innst. 274 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til de endringer som er foreslått i lovproposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2015