Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene

Dokument 3:12 (2014-2015), Innst. 317 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 317 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene. Bakgrunnen for undersøkelsen var bl a indikasjoner på variasjoner mellom helsforetakene i hvor effektivt personalressursene brukes. Komiteen sluttet opp om ønsket om at helseforetakene bruker pleieressursene effektivt, at ledelsens styringsinformasjon skal gi et bedre grunnlag for effektiv styring og at det er en viktig oppgave å bevisstgjøre ledelsens muligheter til å dimensjonere bemanningen ut fra pasientbelegget, hvis man samtidig ivaretar individuelle og lokale forhold. Komiteen mente at det er viktig å sikre en god helhetlig og stedlig ledelse, tilstrekkelig grunnbemanning og et arbeidsmiljø og kultur som både kan sikre effektiv utnyttelse av personalressurser, sikre lavt sykefravær og faglig forsvarlighet i norsk pasientbehandling og -omsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2016