Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

Prop. 112 L (2015-2016), Innst. 379 L (2015-2016), Lovvedtak 105 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.2016 Innst. 379 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover. Endringene gjelder: - Økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister. - Økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister med pensjon etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. - Innføring av krav om en minste tjenestetid på tre år i stilling med lavere aldersgrense enn et medlem av Statens pensjonskasse har hatt tidligere, før pensjonsrett for stillingen kan foreligge. - Innføring av ordning om at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår ikke får avkortning i alderspensjon. - Utvidelse av perioden med dagpenger under etablering av virksomhet. - Enkelte opprettinger, presiseringer, oppdateringer og lovtekniske endringer i folketrygdloven, i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, i lov om ligningsforvaltning og i lov om supplerende stønad.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2016