Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Prop. 149 L (2015-2016), Innst. 181 L (2016-2017), Lovvedtak 56 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen og næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.02.2017 Innst. 181 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.). Lovforslagene har bakgrunn i regjeringens arbeid med «En enklere hverdag for folk flest». Regjeringen vil forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, samt nærings- og samfunnsutvikling. Regjeringens forslag ble vedtatt med noen enkelte endringer, og som ble støttet av alle partiene untatt Høyre og Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 07.03.2017