Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.04.2018 Innst. 253 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om "Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid". Meldingen ble behandlet sammen med et Representantforslag fra SV om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket mm. Det ble fremmet en rekke forslag i forbindelse med behandlingen. - Det ble bl.a. vedtatt at Regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. - Videre vedtok Stortinget at Regjeringen skal implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. - I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen om en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2018