Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR)

Prop. 77 L (2017-2018), Innst. 293 L (2017-2018), Lovvedtak 66 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 293 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt forslag til omfattende endringer i verdipapirhandelloven, endringer i finansforetaksloven og forslag om å oppheve lov om regulerte markeder (børsloven). Formålet med endringene er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning (NOU 2017: 1 om markeder for finansielle instrumenter) etter at det i 2014 ble vedtatt nytt verdipapirmarkedsregelverk i EU med et direktiv gjerne omtalt som «MiFID II» og en forordning omtalt som «MiFIR». Regler som samsvarer med direktivet og forordningen ble i desember 2017 fastsatt i norske forskrifter (MiFID II og MiFIR). Hoveddelene av disse forskriftsbestemmelsene flyttes med dette over i lovs form.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2018