Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Prop. 87 L (2018-2019), Innst. 314 L (2018-2019), Lovvedtak 72 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 314 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor). Lovendringene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Avtalen innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Det er vedtatt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. Den nye alderspensjonsordningen omtales som påslagspensjon. Ap, Sp og SV stemte mot deler av lovendringen mens MDG og Rødt stemte imot hele lovendringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019