Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 328 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i smittevernloven. Endringene innebærer en revisjon av smittevernloven og det er blant annet vedtatt krav som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak, en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning, samt enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven for blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, få raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre reglene for behandling ved resistensproblematikk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019