Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Meld. St. 25 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang