Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.03.2020 Innst. 171 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet rammene for en fremtidsrettet forbrukerpolitikk, herunder tiltak som skal styrke forbrukernes stilling på områder med særlige utfordringer, med vekt på bl.a. rettigheter og personvern til forbrukerne i den digitale økonomien. Forbrukernes rettigheter og interesser knyttet til bærekraftig forbruk, markedsføring, bolighandel, gjeld og kreditt var også tema for drøftelsene. Stortinget vedtok å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale av offentlige tjenester i et forbrukerperspektiv. Stortinget ba også regjeringen, i forbindelse med planlagt evaluering i 2020, vurdere en utvidelse av gjeldsinformasjonsordningen til å omfatte flere typer gjeld. Videre ba Stortinget regjeringen utrede om reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger skal økes fra fem til ti år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020