Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Prop. 104 L (2019-2020), Innst. 282 L (2019-2020), Lovvedtak 99 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 282 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i helseberedskapsloven som innebærer at regjeringen får hjemmel til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19. Hjemmelen gjelder på to områder: Hjemmel til å fravike pasient- og brukerrettigheter for å bidra til likeverdig tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, og hjemmel til å fravike bestemmelser i lov for å ivareta helse- og omsorgstjenestens tilgang til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Det er vedtatt at loven trer i kraft staks og at den oppheves 1. januar 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020