Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.10.2020 Innst. 24 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å forlenge den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte m.v i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 frem til 1. juni 2021, Bakgrunnen er at helsemyndighetene har informert om at covid-19-pandemien fortsatt vil vare i lang tid fremover. Loven gir unntak fra kravet til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkeloven, selskapsloven og statsforetaksloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.10.2020