Nasjonal transportplan 2022-2033

Meld. St. 20 (2020-2021)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang