Nasjonal transportplan 2022-2033

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2021 Innst. 653 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 20 (2020-2021) om Nasjonal transportplan 2022-2033. Det ble fattet ni vedtak, om bl.a. intensjonene for InterCitysatsing på flere baner, planlegging for gjenåpning av Østfoldbanens østre linje for både persontrafikk og gods, Tinnosbanen, og det ble gjort et vedtak om å løse utfordringene Svinesundstersklene har for innseilingen til Halden. Videre ble det fattet vedtak om å utarbeide en nasjonal ladestrategi. Stortinget vedtok også å be regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Det ble også gjort vedtak om regelverk for veterankjøretøy. Videre ble det vedtatt å be regjeringen utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021