Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Dokument 21 (2020-2021), kapittel 8, Innst. 408 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 408 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon - kapittel 8 om Nav-ombud. Komiteen har vist til stortingsflertallets føringer i Innst. 254 S (2019-2020) for hvordan et Nav-ombud ønskes innrettet. Flertallet la der til grunn at Nav-ombudet skulle innrettes som en del av Sivilombudsmannen. Komiteen viser til at utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon mente at Nav-ombudet ikke burde legges til Sivilombudsmannen. Komiteen mener at det skal opprettes et eget, selvstendig Nav-ombud, og at ombudet bør kunne samlokaliseres med et av de øvrige ombudene. Stortinget har truffet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen snarest mulig å opprette et eget, selvstendig Nav-ombud og avklare en mulig samlokalisering med et av de andre ombudene for å dra nytte av felles faglige og administrative ressurser."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021