Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (461 - 480 av 1205)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:758 (2017-2018)

  Innlevert: 19.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 29.01.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Statsråden henviser til avslag basert på grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i henhold til statsborgerloven §7 andre ledd i svar på spørsmål 648. Hvilken begrunnelse gis det til søkeren som får avslag basert på den begrunnelsen, hvilke klagemuligheter har avviste søkere, hvor mange avslag har Justis- og beredskapsdepartementet gitt siden 2013, og hvor mange klager har mydighetene behandlet siden 2013, og kan svaret på spørsmål 648 forstås som at EOS-utvalget ikke kan gripe inn i disse sakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:747 (2017-2018)

  Innlevert: 19.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden gjere ei evaluering av omorganiseringa av Arkivverket og legge dette fram for Stortinget, korleis vil statsråden sikre ei anna og meir positiv utvikling av Statsarkiva og deira regionale arbeid og historiefagleg kompetanse, korleis vurderer statsråden magasinkapasiteten, vil statsråden sikre statsarkivaren som reell leiar for statsarkiva og korleis vurderer statsråden opplysningane om at historiefaglege tilsette i Arkivverket ikkje får signere eigne fagartiklar?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Ness (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:746 (2017-2018)

  Innlevert: 19.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Kan statsråden gje eitt døme på ei norsk bedrift som no slit med manglande marknadstilgong eller «nasjonale stengsler» til eitt av landa som deltek i TISA-forhandlingane eller som no har problem som følgje av at TISA-forhandlingane er lagt på is?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:745 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 26.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Ved behandling av Prop. 84S -regionreformen- ble det gjort følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn av gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder." Når kan utredningen forventes og hvordan vil den bli lagt fram for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:744 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Reorganiseringen av skatteetaten har skapt betydelig usikkerhet om framtiden til Statens innkrevingssentral i Mo i Rana. Finansministeren forsikret våren 2017 om at det ikke forelå planer om å flytte datasenteret til Oslo. Nå viser det ser at datakompetanse og andre funksjoner er relokalisert. Dette skjer på tross av ministerens forsikringer. Vil finansministeren sørge for at denne utviklingen stanses og reverseres slik at vi kan beholde Norges største fagmiljø på innkreving intakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 26.01.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I behandling av ny lov om offentlige anskaffelser fremhevet et samlet Storting at de ideelle organisasjonene skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til det offentlige. Det er utarbeidet en god veileder. Hvordan vil ministeren sørge for at kommunene blir godt kjent med veilederen og settes i stand til å ta i bruk mulighetene i anskaffelsesregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:742 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Når ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni, var stortinget tydelig på at det skal legges til rette for at ideelle aktører fortsatt skal være en viktig leverandør av velferdstjenester til offentlig sektor. Det er utviklet en god veileder på hvordan dette kan følges opp i praksis. På hvilken konkret måte blir dette fulgt opp i styringsdialogen med de regionale helseforetakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:741 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 29.01.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Når kan ein rekne med ei avklaring for vidare framdrift og byggjing av nytt Stavanger tinghus, og korleis vurderer statsråden situasjonen for dagens Stavanger Tinghus – og dermed behovet for raskt framdrift for eit nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:740 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 24.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan vi være sikre på klima- og miljøministeren ivaretar statens interesser i denne saken, og ikke WWFs interesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:739 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva vil statsråden gjøre for å bevare ærfuglbestanden på Tautra?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:738 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 26.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  6/10/17 satt regjeringen ned Klimarisikoutvalget. I NRK 18. januar 2018 knytter Klima- og miljøminister Ola Elvestuen dette utvalget til petroleumsskatteregimet. I mandatet for utvalget står: "Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk." Vil statsråden endre mandatet slik at dette inkluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:737 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 29.01.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Siden 2013 har det vært mulig å idømme voldsutøvere såkalt omvendt voldsalarm, men i dag er det bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag. Hvordan kan justisministeren tillate at barn lever på Kode 6, samtidig som omvendt voldsalarm brukes i så liten grad?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:736 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 01.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke konkrete konsekvenser for stønadene til tannhelsebehandling for sårbare pasientgrupper får den nye innstramningen i folketrygdens innslagspunkt 14, i hvilken grad mener statsråden Stortinget er blitt tilstrekkelig opplyst om disse konsekvensene, og hvordan stemmer dette overens med «Jeløya-plattformen» der den nye regjeringen sier den vil «videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene»?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:735 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen har varslet at den vil se nærmere på reguleringen av barnehagesektoren, spesielt med tanke på tilsyn og muligheten til å ta ut gevinst ved salg av barnehager. Kan ministeren opplyse om status for dette arbeidet, og hvordan regjeringen vil følge opp videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:734 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre flere ulykker i Oslofjordtunnelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:733 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  I regjeringens nye plattform er planen å øke struktureringen ytterligere, også for båter under 11 meter. Rapport 3/18 fra Nofima "Regulering og kvalitet i fiske etter hyse" påviser en sammenheng mellom manglende kvalitet på råstoff og båtenes struktureringsgrad. Kort sagt, jo mer strukturering jo dårligere kvalitet. Hvorfor legger regjeringen opp til svekket kvalitet i norske fiskerier?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:732 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at NOKUT er godt nok dimensjonert til effektivt å besørge at flyktningene får vurdert sin utdanning til bruk i det norske samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:731 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Er Finansministeren kjent med at skattedirektørens forslag om at innkrevingen ved Statens innkrevingssentral (SI) skal ledes fra Trondheim, samt at ledelsen for IKT-avdelingen er besluttet flyttet til Oslo, og hvordan samsvarer dette med Finansministerens tidligere uttalelser om at det ikke foreligger planer om å flytte IKT-avdelingen til Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:730 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Besvart: 25.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  En rapport peker på feil og svakheter i konsekvensutredningen som lå til grunn for åpningen av Barentshavet sørøst. Basert på denne rapporten fremgår det at feil informasjon også ble gjengitt på side 25 i Meld. St. 36 (2012–2013). Den mest alvorlige feilen er at inntekter og kostnader ikke er diskontert. Denne feilen fører til at forventet nettoinntekt fra Barentshavet overdrives med 160 % (280 istedenfor 109 mrd.). Mener statsråden at Stortinget har blitt feilinformert da Barentshavet sørøst ble åpnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:729 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 18.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil samferdselsdepartementet be Bane NOR SF vurdere et eller flere hensettingsanlegg syd for Ås/Vestby i forbindelse planlegging og prosjektering av infrastruktur for hensetting av tog syd for Ski for å legge til rette for flere avganger fra disse stasjonene?