Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (461 - 480 av 2321)
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvor raskt han kommer til å følge opp Stortingets vedtak om å utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for litter" og at alle norske havner skal ha godkjente avfallsplaner?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1867 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Statsråden har i skriftlig spørsmål den 15. februar sagt han vil følge opp anmodningsvedtaket om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge «innen kort tid». Siden statsråden besvarte Kristin Ørmen Johnsen sitt skriftlige spørsmål har det nå gått 3 ½ måned. Foreløpig har dette ennå ikke kommet på plass en instruks. Når kan man forvente at instruksen kommer på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 25.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan har regjeringen fulgt opp målene om ideell andel i helse- og omsorgssektoren i sum, og hvilke mål er anbefalt for det enkelte helse- og omsorgsområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 02.07.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor departementet forsinker prosessen med byvekstavtale og krever at demokratisk fattede bompengevedtak må gjøres på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kommunene har ansvaret for reguleringsplaner gjennom plan- og bygningsloven. Det har den siste tiden kommet frem flere eksempler hvor det er tillatt boligbygging på tidligere deponier og farene forbundet med dette. Hvem sitter med det juridiske ansvaret i tilfelle erstatningssaker, i de tilfeller hvor kommuner har tillatt bygging av boliger på områder som før har vært deponier, uten at de har kunnet være klar over dette pga. manglende kartlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1863 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva gjør statsråden for å sikre at Miljødirektoratets database for registrering av forurensete lokaliteter blir fullstendig og alle deponier tatt med, samt hvor store mangler har basen i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil få på plass ei tilskotsordning til bygging av kjøkken på sjukeheimar, og dette er også med i den framlagde eldrereformen. Nå vert det varsla at kommunaene ikkje kan søkja på et slikt tilskudd før tidligst 2020. Kommunar som alt er i en utgreiinsfase må dermed utsetja bygginga. Var utsetjingen en del av regjeringas intensjon, og kan Statsråden koma kommunane, som alt er i gang med dette positive arbeidet som regjeringa ynskjer, i møte?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er det i tråd med instruks å stenge 02800 for innkommende samtaler ved stor pågang og mange oppdrag, hvor mange ganger har dette skjedd siste tre år, samlet og fordelt på månedlige tall og tall for den enkelte operasjonssentral, og hva kommer statsråden til å foreta seg overfor Øst politidistrikt etter hendelsen 15. juni der 02800 for et område på ca. 700 000 innbyggere ble stengt for innkommende samtaler i nærmere to timer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 25.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden begrunne hvorfor helsetjenesten som innkjøper bruker taushetsplikten i kjøp av legemidler, og hvorfor mener statsråden det er viktig at pris i alle slike anskaffelser er unntatt offentlighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden svare på om det er utført risiko og sårbarhetsanalyser for Alta-regionen, og hvis ikke hva er begrunnelsen for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden bekrefte at Kongsvinger ikke vil bli utelukket som alternativ ved vurdering av lokalisering for ny politihøgskole, og hvor realistisk er dette når en nedleggelse av bachelorutdanningen ved Kongsvinger i revidert fører til at 15 statlige årsverk forsvinner fra Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1857 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kva konkret er gjort for å få sendt mullah Krekar ut av landet i dei snart 5 åra sidan FrP overtok ansvaret for justisdepartementet i 2013, og vert det framleis arbeida med saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Fra Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune er det ytret ønske om at det utarbeides en samlet bompengeproposisjon med et helhetlig finansieringsopplegg for programområdestrekningen riksveg 94 Akkarfjord-Saragammen-Jansvannet og riksveg 94/Bypakke Hammerfest. Hvordan vurderer statsråden dette, og når kan en lokalt forvente en avklaring fra departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  I St.prp. nr 1 (2017-2018) informeres det om at Lundin jobber med alternative løsninger for å dekke varmebehovet etter at løsningen med kraft fra land er på plass. Stortinget skal orienteres på egnet måte. Kan statsråden garantere at det kun er to alternative løsninger det jobbes med fremover, nemlig en gasskjel og elkjel, slik at begge gassturbiner på Grieg-feltet stenges ned som forutsatt av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1854 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Statsråden uttalte seg svært uklart om hvorvidt regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at all kraftforsyningen på Utsira skal dekkes med kraft fra land. Kan statsråden garantere at OED i sin dialog med Lundin lojalt følger opp de vedtak Stortinget har fattet og ikke gir åpning for at regjeringen kan akseptere andre løsninger enn kraft fra land for å dekke kraftbehovet på Grieg - selv om kraften ev. brukes til å produsere varme?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1853 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 25.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva tid vil utgreiinga om norske løns- og arbeidsvilkår i norske farvann vera ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016» slår fast at vern må prioriteres i andre fylker enn Nordland, og skognæringen trenger virke for å holde sysselsetting og produksjon oppe. Vil statsråden lytte til rapporten og næringen og frastå fra mer vern av skog i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1851 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 25.06.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil statsråden sikre at Beiarn kommune blir satt i stand til å følge lovverket i dette spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å sikre at borgerne lettere kan få innsikt i gjeldende rett og for at pressen skal få tilgang til rettsavgjørelser og saksdokumenter for å utøve sin kontrollfunksjon, og kan det finnes en bedre løsning eller en annen innretning enn dagens kostbare løsning gjennom Lovdata Pro?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1849 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 25.06.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden vurdera endringar i regelverket for å gjera at ein ikkje vert straffa økonomisk for å gjera ein ekstraordinær innsats for å unngå avlingsskade?