Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (461 - 480 av 1913)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1459 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  I Prop. 1 S (2017-2018) er forventede investeringer i Polarled med oppgraderingene på Nyhamna 23,8 milliarder kroner. Hva er årlige historiske- og fremtidige investeringer knyttet til dette prosjektet, og hvor stor del av de samlede kostnadene for Polarledanleggene forstått som utbygging av Polarled og oppgraderingene på Nyhamana skal belastes henholdvis Ormen Lange og Aasta Hansteen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1458 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nordic Mining har planer om gruvedrift i Naustdal. Selskapet har ennå ikke søkt om driftskonsesjon. Det viser seg nå at grunneierne i området har samarbeid med Arctic Mineral resources om utvinning av granat. Dette er et mineral grunneierne har rettigheten til. Mineralloven slår fast at dersom grunneiere kan utvinne mineraler de har rettigheter til, skal de få gjøre det, ikke Nordic Mining. Hvordan ser næringsministeren på forholdet mellom Nordic Minings planer og planene til Arctic Mineral Resources?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1457 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Forsvarsledelsen har bestemt at Forsvarets Musikk skal kuttes med åtte musikerstillinger og fire dirigenter. I Forsvarets Langtidsplan og merknader i inneværende statsbudsjett kommer det frem at et flertall på Stortinget støtter en intensjon om å opprettholde FMUS med antall korps og kunstneriske stillinger. Mener statsråden at nedskjæringene er i tråd med stortingsflertallets ønske, vil han ta initiativ til å stoppe nedskjæringene, og er det aktuelt å underlegge FMUS direkte under Forsvarsdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1456 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Når regner regjeringen med å være ferdig med oppfølgingen av evalueringsrapporten om land-for-land-rapporteringsregelverket, og hvordan vil saken følges opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1455 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil statsråden gjøre kommunene i Akershus rustet til å møte befolkningsvekst og investeringsbehov, og er det aktuelt å definere flere av kommunene som presskommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1454 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  Det er godt dokumentert at regjeringa har gitt dei største skattekutta til dei rikaste menneska i Norge. I NRK i dag viser ein til at nordmenn som tenar over 10 millionar har sidan 2013 fått eit skattekutt som er hundre ganger større enn dei som tenar mellom 150 000 og 250 000. Skattepolitikken til regjeringa aukar forskjellane i Norge og bidreg også til at forskjellane mellom kvinner og menn aukar. Korleis er kjønsbalansen på dei som tenar over 10 mill. og på dei som tenar mellom 150 000 og 250 000?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1453 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av finansminister Siv Jensen

  I Aftenposten 7. april stod det at Torbjørn Røe Isaksen hevda at kutt i sjukeløn skapar skildnader. Det er eg heilt samd med han i. Er finansministeren samd med at kutt i sjukeløn skapar større skildnader?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1452 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Mener statsråden at traumebevisst behandlingspraksis, slik Vestlundveien i Bergen og flere andre barnevernstiltak har praktisert, innebærer faglig dokumentert behandling for rusavhengighet og dersom statsråden mener metoden ikke er tilstrekkelig som behandling av rusavhengighet, hvilket behandlingstilbud mener statsråden barn og unge under barnevernets omsorg skal ha tilgang på når de er rusavhengige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1451 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange barn i barnevernets omsorg, og for unge opp til 23 år som har vært i barnevernets omsorg eller ettervern, som er i aktiv rus, samt en oversikt over hvor mange barn som har dødd i barnevernets omsorg, og hvor mange tidligere barnevernsbarn som har dødd før de fylte 23 år, hvert år de siste 15 årene, hva er regnet som årsak til disse dødsfallene, hvor mange er overdoser og hvordan er tilsvarende tall for rus- og dødsfall i den øvrige befolkningen 0-25 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1450 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Mediemangfold er viktig for gode offentlige ordskifter, for at saker blir godt opplyst, og for identitet og demokrati. TV2 har bidratt til at Norge har den beste allmennkringkastingen. TV2 har også bidratt til å skape nye innovative virksomheter som Storm AS og Vizrt AS. TV2 har vært pådriveren for kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen. TV2 har nå vært uten avtale i ett år og fire måneder. Utlysingsvilkårene var avtalt med ESA i forkant. Hva gjør statsråden for å sikre fremdrift, slik at TV2 får økt forutsigbarhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1449 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Regjeringen har nylig lansert en egen kreftstrategi. Mangel på et eget strålesenter gjør at kreftpasientene i Østfold har en dårligere prognose enn andre og sykehuset i Østfold har flere ganger pekt på behovet for et eget strålesenter. Vil regjeringen følge opp kreftstrategien med å bidra til å få etablert et eget strålesenter i Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1448 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Det er bred enighet om at flere kliniske studier kan gi flere pasienter tilgang på viktig medisin, og det er mål om at disse derfor bør økes. Likevel har antall pasienter i industrifinansierte kliniske studier i Norge gått kraftig ned de siste årene. I 2003 deltok 16 000 norske pasienter i industri-finansierte kliniske studier. Tilsvarende tall for 2016 var 5 000. Hva vil ministeren gjøre for å øke antall kliniske studier i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1447 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan ministeren redegjøre for hvor mange private barnevernsinstitusjoner som har tatt i bruk medleverordningen, hvilke typer som finnes og hvor mange av disse som er avtalt mellom partene og i henhold til tariffavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1446 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Funnet av bevart tredekke fra middelalderens Bispeallmenning under arbeidene med Follobanen reiser viktige spørsmål om hvordan middelalder-Oslo formidles til publikum. NOU 1991:31 konkluderte med at det bør etableres et middelaldermuseum i Gamlebyen – og lokomotivverkstedet i Bispegata 16 ble pekt ut som egnede lokaler. Vil statsråden bidra til å etablere et middelaldermuseum i Gamlebyen og på den måten styrke formidlingen av Oslos middelalderhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1445 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Barnehagelovens paragraf 14 a sier: «Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.» Mener regjeringens det er å anse som «rimelig» at et selskap kan hente ut 926,4 millioner fra barnehagene til andre formål og at Trygge Barnehager AS dermed handler innenfor lovverkets intensjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1444 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Stortinget har tidligere vedtatt at regjeringen skal iverksette tiltak for å styrke de ideelle og kommunale driftsoperatørenes andel i asylmottaksdrift. Som følge av den dramatiske nedbyggingen har mange mottaksoperatører falt fra, og flere står i fare for å trekke seg. Hvordan følges vedtak fra Stortinget i Innst. 479 (S (2016-2017) om opprettelse og nedleggelse av asylmottak, og hvordan vurderer statsråden muligheten for å opprettholde beredskap og tredeling av driftsoperatører ved svært lavt asylmottaksvolum?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1443 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Asylsøkere som konverterer, enten før de søker om asyl eller etter, opplever i mange tilfeller ikke å bli trodd. De frykter for sitt liv om de får avslag og blir sendt tilbake til sitt hjemland. Hvilke prosedyrer har utlendingsforvaltningen i saker hvor søkeren har konvertert, i hvilken grad får søkeren eller andre relevante personer mulighet til å uttale seg om konverteringen, og blir alle søkere som har konvertert innkalt til intervju etter at konverteringen har skjedd, i tilfelle hvorfor ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1442 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvilke grep gjør statsråden for at deltakere på arbeidspraksis skal få den oppfølgingen de har krav på, og hvor stor andel kan i 2018 forvente å få den oppfølgingen de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1441 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan stiller helseministeren seg til Helsedirektoratets rapport, der de ønsker å fjerne stønaden til pasientene i gruppe C som trenger tannregulering, og kan han garantere at regjeringen ikke vil legge opp til en endring av stønadsordningene som vil medføre at barn og unge med foreldre/foresatte som har dårlig råd vil få enda større utfordringer med å få gjennomført viktig kjeveortopedisk behandling (tannregulering)?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1440 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren presisere om sivile fly kan passere en P-8 på taksebanen når P-8 er under full armering i henhold til retningslinjer for ammunisjonstjenesten, eventuelt om det da vil være restriksjoner ved taksebane og rullebanesystemet når kampfly og MPA armeres ved de såkalte "hammerheads" ved Evenes flystasjon?