Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsvarsministeren FD (1 - 20 av 96)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2965 (2020-2021)

  Innlevert: 09.09.2021

  Sendt: 10.09.2021

  Besvart: 17.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  En gruppe tidligere tolker fra Afghanistan som jobbet for norske styrker har henvendt seg til alle partiene på Stortinget med et rop om hjelp for sine familier som befinner seg i Afghanistan, mange i Kabul. I tillegg er det enkeltpersoner i Kabul som fikk løfte om evakuering via sms, men som pga kaoset ikke ble evakuert. Når vil tolkene få et klart svar på hva norske myndigheter vil gjøre for familiene i Afghanistan og hvordan sikrer regjeringen at de som mottok sms om evakuering faktisk blir evakuert?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2896 (2020-2021)

  Innlevert: 29.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 06.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  2. august sendte en gruppe på 34 afghanere som tidligere har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, en søknad til regjeringen om å få hit sine nære familiemedlemmer som fedre, mødre, brødre og søstre. Til tross for gjentatte henvendelser og møter med representanter for Forsvarsdepartementet er ikke henvendelsen besvart. Vil regjeringen besvare henvendelsen raskt og sørge for at deres familiemedlemmer hentes til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2891 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 03.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Under eit arrangement i regi av Noregs Forsvarsforeining og 12 andre forsvarsrelaterte organisasjonar på Arendalsuka uttale stabssjef Elisabeth Natvig at Noreg i dag ikkje er NATO i nord. Deler Forsvarsministeren dette synet og dersom ja, er det eit uttalt mål for denne regjeringa å jobbe for at Noreg skal bli NATO i nord og eventuelt kva tiltak har regjeringa for å nå dette målet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2875 (2020-2021)

  Innlevert: 25.08.2021

  Sendt: 26.08.2021

  Besvart: 02.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke konsekvenser har den vedtatte reduksjonen i Heimevernet hatt for HV-08, hvor mange inngår i områdestrukturen til HV-08 i 2021 og hvor mange inngikk før denne reduksjonen ble vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2858 (2020-2021)

  Innlevert: 23.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Det er viktig at flere unge satser på Forsvaret. Rekruttskoleutdanninga bør ikke sentraliseres, og Stortinget har vedtatt å utrede å benytte Drevjamoen som supplement til rekruttskolen på Terningmoen. Jeg forventet at det raskt ble startet opp det som skulle til for å oppfylle Stortingets vedtak. Det kan da ikke være slik at regjeringens sentraliseringsiveren er så stor at selv stortingsvedtak ikke følges opp av dagens regjering. Hva er status og tidslinje på oppfylling av vedtaket, og når blir det rekrutter på Drevjamoen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2844 (2020-2021)

  Innlevert: 20.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden gjere greie for kor stor kostnaden for auka grensekontroll har vore for Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2842 (2020-2021)

  Innlevert: 20.08.2021

  Sendt: 20.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med kartlegging av forskning på forsvarspersonell fra utenlandstjeneste, og på hvilken måte kan statsråden forsikre om at sivile forsknings- og undervisningsmiljøer er inkludert og får reell innflytelse i dette viktige arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2836 (2020-2021)

  Innlevert: 18.08.2021

  Sendt: 19.08.2021

  Besvart: 27.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Det er en kjensgjerning at det er plassmangel for rekruttene på Rena leir og Terningmoen. Er ministeren åpen for i perioder å leie Haslemoen for å kunne avlaste Terningmoen og Rena leir ved behov og er ministeren villig til å følge opp dette umiddelbart slik at ikke flere rekrutter blir sent hjem.?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2715 (2020-2021)

  Innlevert: 01.08.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Har regjeringen sett tekniske eller andre typer bevis som motbeviser danske mediers avsløring av at USA har spionert på norske toppolitikere, og kan regjeringen før stortingsvalget garantere at den typen spionasje og påvirkning mot Norge og det norske demokratiet som danske medier har avslørt, ikke pågår nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2676 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 07.07.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva mener statsråden om at Adolfkanonen på Trondenes i Harstad har blitt vanskelig tilgjengelig for publikum, dyrt å besøke, samtidig som turistnæringen opplever seg motarbeidet av Forsvaret, og hva vil han foreta seg for å sikre publikum bedre og rimeligere tilgang til Harstads kraftigste turistmagnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2672 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 07.07.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Med hvilke tiltak vil statsråden verne om biologisk mangfold og bekjempe spredning av fremmede arter på områder der Forsvarsbygg er grunneier, som i Husebyskogen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2520 (2020-2021)

  Innlevert: 18.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 29.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kva krav frå Forsvaret utløyser ei slik oppbemanning på Evenes, korleis skal Avinor finne inndekning og kva er kostnaden for oppbemanning, utviding av maskinpark og eventuelle bygningsmessige utvidingar av brøyte og plasstenesta som følgje av Forsvarets etablering på Evenes lufthamn?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2499 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Besvart: 28.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I regi av Forsvarsmateriell pågår det en omfattende anbudskonkurranse for en ekstern «strategisk partner innen IKT-leveranser» og militær bruk av skytjenester i hele forsvarssektoren. Hvilken faglig begrunnelse – utover ev. økonomiske argumenter – ligger til grunn for en slik bortsetting av Forsvarets IKT-tjenester, er forsvarsministeren orientert om de sikkerhetsmessige konsekvensene og er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av en ev. bortsetting av Forsvarets IKT-tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2457 (2020-2021)

  Innlevert: 14.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 21.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er status for utredningen av å benytte Drevjamoen som rekruttskolesupplement til Terningmoen, som vedtatt i anmodningsvedtak i november 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2417 (2020-2021)

  Innlevert: 10.06.2021

  Sendt: 10.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det rett at Forsvaret strammar inn regelverket for landbrukspermisjon i år, kven har eventuelt gjort vedtaket og kjem statsråden til å gjere det om, gitt den kritiske situasjonen for innhaustinga i landbruket i år?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2373 (2020-2021)

  Innlevert: 04.06.2021

  Sendt: 04.06.2021

  Besvart: 12.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Minnelunden i Trandumskogen er et av Norges viktigste kulturminner fra andre verdenskrig. Her ble 194 mennesker henrettet. Minnelunden ble fredet i mai 2020. Nylig ble det likevel gjennomført omfattende hogst i Trandumskogen i regi av Forsvarsbygg. Den mørke skogen som omsluttet minnesteinene var en helt sentral del av minnesmerket. Hvordan kunne dette skje med krigsminnet Trandumskogen, og hva vil forsvarsministeren gjøre for å hindre at noe tilsvarende skjer igjen med andre krigsminner?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2337 (2020-2021)

  Innlevert: 31.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 08.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke grep tar regjeringen for raskest mulig å få klarhet i saken om USAs bruk av det danske etterretningssamarbeidet og hvordan dette har påvirket Norge, vil forsvarsministeren redegjøre for dette i Stortinget, og vil regjeringen reagere overfor amerikanske myndigheter dersom opplysningene viser seg å stemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2330 (2020-2021)

  Innlevert: 30.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 08.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil lov om Etterretningstjenestens kapitler om tilrettelagt innhenting skrinlegges, nå som enda flere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med relevans for vår egen lovgivning har endt i statenes disfavør?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2020-2021)

  Innlevert: 30.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 07.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan kan statsråden sikre at vedlikeholdsetterslepet på kanonen blir tatt hånd om?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2286 (2020-2021)

  Innlevert: 26.05.2021

  Sendt: 26.05.2021

  Besvart: 03.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Regjeringen har besluttet å avgi 500 vaksinedoser til vaksinering av samfunnskritisk nøkkelpersonell. Vaksineringen skal skje i regi av Forsvarets sanitet. Forsvarets bistand under koronapandemien er regulert i egen forskrift til smittevernloven. Gitt prosedyren i forskriften: Hvem sendte den skriftlige anmodningen til Forsvaret om bistand til vaksinering og i hvilken grad ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet konsultert?