Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskapsministeren KUNSD (1 - 20 av 32)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:601 (2021-2022)

  Innlevert: 07.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Til behandling

  Hvorfor velger Ap, Sp og SV gjennom sitt budsjett å fjerne lærerspesialistordningen, og hva skjer med dem som allerede har tatt på seg oppgaven med å være lærerspesialist, tatt en ekstra utdanning og fått ekstra lønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:588 (2021-2022)

  Innlevert: 05.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Hvor mange færre bør etter kunnskapsministerens mening ta opp fag gjennom privatisteksamensordningen for at vi skal være på et fornuftig nivå, og har hun noen konkrete forslag til tiltak (utover generelle tanker om å forbedre rådgivningen og å tilpasse utdanningen) som kan forbedre den offentlige skolen og gjøre at langt flere elever elever går ut av den videregående skolen med den nødvendige kunnskapen, kompetansen og ferdighetene for å komme inn på ønsket studie?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:584 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å lette hverdagen til borteboerstudentene og for å oppfylle intensjonen i opplæringsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:574 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Kan statsråden avklare om budsjettenigheten med SV innebærer at lærerspesialistordningen avvikles fullstendig, og videre kan jeg be statsråden redegjøre for konsekvensene av enigheten for de som allerede er lærerspesialister i dag, de som er under utdannelse til å bli lærerspesialist og skolene som har lærerspesialister i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Jeg ber om en oversikt per kommune som viser antall og andel lærere som oppfylte kompetansekravene i norsk, engelsk, matematikk samisk og norsk tegnspråk på barneskolen og ungdomsskolen for årene 2013, 2017 og 2021. Videre ber jeg om en tilsvarende oversikt for 2021 der kompetansekravene slik de foreslås i Hurdalsplattformen legges til grunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  I framlagt forslag til statsbudsjett for 2022 prop 1 s (2021-2022) og Prop 1 S tillegg 1 (2021-2022) er det foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 % til 10 % i 2022, og nedtrapping for enkeltstående barnehager fram til 2024. Flere barnehager og deriblant paraplyorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener dette vil gi tøffere økonomiske vilkår for barnehagene. Hvordan stiller Kunnskapsministeren seg til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 03.12.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvordan vil statsråden sørge for at skoler ikke fortsetter å gjøre inngrep i ytringsfriheten til ungdomspartiene?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:503 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 03.12.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Er det slik at alle profil og yrkesskolene sine søknader er stanset av regjeringen eller skiller regjeringen mellom hvor langt de har kommet i søknadsprosessen, og er det slik at regjeringen har stanset behandlingen av Norsk Realfagsgymnas sine søknad og med det skolens del av finansieringen av idrettsanlegget på Langenga i Asker slik at dette store prosjektet for sykling og breddeidretten ikke blir realisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:501 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden undersøke hvor mange elever som har blitt utsatt for ulovlig rustesting, og hvordan vil statsråden sørge for at det ikke gjentar seg og rydde opp overfor de berørte elevene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tina Bru (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:460 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Stemmer Finansminister Vedum sin påstand i Stortingets spørretime 24. november 2021 om at det blir «billigere barnehage for alle» med regjeringens forslag til redusert makspris?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:455 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Hvordan vil statsråden sikre at private barnehager som har høyere kostnader til pensjon enn hva pensjonspåslaget gir i pensjonstilskudd faktisk får disse kostnadene dekket, og vil statsråden ta initiativ til at private barnehager i kommuner hvor kommunale barnehagers pensjonsutgifter delvis finansieres gjennom premiefond får dekket tilsvarende det de kommunale barnehagene har i faktiske pensjonsutgifter (og ikke bare det rapporterte kostnadsnivået som vil fremstå lavere enn det faktiske nivået dersom kommunen bruker premiefond)?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:452 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden sørge for at foreldre får dekt inntektstap eller refundert foreldrebetaling for timene PBL-barnehagene holder stengt fra kommunene, at kommunene videre får refundert dette og/eller driftstilskudd fra barnehagene som holder stengt, og hvordan vurderer statsråden lovligheten av PBL sin aksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:442 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Kan statsråden redegjøre for den lovmessige vurderingen departementet har gjort av grunnlaget for å sette behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i) i bero, og spesielt vurderingen knyttet til bruk av Forvaltningsloven §11a som instruksen henviser til?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:438 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 29.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Med hvilken hjemmel har departementet bedt Utdanningsdirektoratet stille nåværende søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i) i bero ettersom loven ikke er endret, og hvilke krav/rutiner/bestemmelser/praksis/regelverk/frister ligger til grunn for saksbehandlingstid av slike søknader i forvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:437 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Kan statsråden informere om hvilke kriterier, deriblant til lengde, som er lagt til grunn i kommunenes plikt til å tilby leirskoletilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:397 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Ser kunnskapsministeren et behov for at Fjellheimen Leirskole i Engerdal tilføres ekstra midler enten i revidert nasjonalbudsjett eller i senere budsjetter for å fortsatt kunne gi et tilfredsstillende tilbud til psykisk utviklingshemmede fra hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:371 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Har statsråden et anslag på hvor mye de private barnehagene vil få i økt (helårs) driftstilskudd i 2022 som følge av at bemanningsnormen er oppfylt i flere kommuner (og barnehager) i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:370 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden ta initiativ til å justere opp tilskuddet til Feiring VGS, i tråd med forutsetningen/forventningen under forrige behandling i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:332 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Når har statsråden planlagt at de nødvendige læremidlene vil kunne tas i bruk slik at svaksynte og blinde elever kan få samme opplæring som andre, og at bruddene i likestillings- og diskrimineringsloven opphører?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:321 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 16.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Deler statsråden bekymringen om at fraværet i videregående skole kan øke etter gjeninnføringen av unntaket i fraværsreglement og vil statsråden vurdere andre tiltak for å øke tilstedeværelsen blant elevene, og vil statsråden videre vurdere å fjerne unntaket på et tidligere tidspunkt dersom smittesituasjonen og kapasiteten i fastlegetjenesten tillater det?