Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 15 av 15)

 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.03.2022

  Besvart: 06.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden vil sørge for at ukrainske flyktninger med barn vil få barnetrygd fra de får oppholdstillatelse, og at ukrainske flyktninger som er gravide, kan motta engangsstønad
 • Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.03.2022

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Vil regjeringen sørge for at gravide ukrainere som omfattes av kollektiv beskyttelse, kan motta engangsstønad ved fødsel før de har fått vedtak om oppholdstillatelse?
 • Muntlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om konsekvensene tredelingen av foreldrepermisjonen kan ha hatt for økningen av ulønnet permisjon blant mødrene, som i fjor i gjennomsnitt var hjemme uten lønn og foreldrepenger i 16,4 uker
 • Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden vil gjøre for folk som er i en fortvilet situasjon med uhåndterlig gjeld, og om statsrådens tanker rundt markedsføringen av usikrede lån og rundt Gjeldsregisteret og endringer som må gjøres der
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om planer for raskt å oppskalere mottakskapasiteten i omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere, da anslagsvis 100 000 barnehjemsbarn nå forsøkes evakuert fra Ukraina og krigen der
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.02.2022

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 16.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden jobber for å forbygge og bekjempe vold i nære relasjoner
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan redgjøre for hvilke konkrete tiltak som er iverksatt for barn og unge mellom 6 og 18 år etter at fritidskortordningen ble avsluttet, hvilke tilskudd som er innvilget under regjeringens alternative ordning og hvordan dette vil slå ut for lokale lag og organisasjoner
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.02.2022

  Besvart: 02.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden vil gjøre for å styrke forbrukerrettighetene i strømmarkedet når det er tydelig at mange sliter med dårlige avtaler, og at dette er et stort problem for mange mennesker der ute i landet vårt
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.01.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Den ekstraordinære situasjonen i strømmarkedet gjør det ekstra viktig at forbrukerne får god informasjon om pris og avtaleforhold. Regjeringen Solberg ga Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak og eventuelt fremme forslag til regelendringer for å sikre et mer velfungerende strømmarked for forbrukerne. Arbeidsgruppen leverte sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet 23. juni 2021. Kan statsråden redegjøre for hvordan dette arbeidet er fulgt opp?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 19.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om målsettingene i 100-dagersplanen til regjeringen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet er oppfylt, om det er bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Guri Melby (V) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om regjeringen og statsråden tenker å ta et nytt initiativ for utbyggingen av livssynsnøytrale seremonirom i fremtiden
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Senterpartiet har vært tydelig på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert fordi Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. En klage på vedtaket ligger på næringsministerens bord, og utfallet av denne er også viktig i et forbrukerperspektiv. Vil statsråden bidra til at regjeringen stanser iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden kan si at hun jobber for å bedre rekrutteringen av fosterfamilier samtidig som regjeringen prioriterer vekk mange av de som er flinkest til å rekruttere og følge opp fosterhjemmene
 • Muntlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden vil gjøre for å styrke familiens posisjon, sånn at familiepolitikken ikke først og fremst handler om arbeidslinjen, men om å gi familiene fleksibilitet og valgfrihet til å leve slik de selv ønsker
 • Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvorvidt regjeringen har noen strategi for å bekjempe barnefattigdom, og hvorvidt statsråden vil prioritere arbeidet for barn og unge i lavinntektsfamilier