Vedtak til lov om endring i lov om særavgifter

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om særavgifter

I

I lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om særavgifter (særavgiftsloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president