Vedtak til lov om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff – BERIKTIGET

I Stortingets møte 18. februar 2021 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff – BERIKTIGET

I

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endring:

§ 196 første ledd c) skal lyde:
  • c) sikkerhetsloven § 7-5, jf. § 11-4 fjerde ledd.

II

I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endring:

§ 253 første ledd skal lyde:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press tvinger noen

  • a) til å inngå ekteskap

  • b) inn i en ekteskapslignende forbindelse. I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter.

III

Endring under I trer i kraft straks.

Endring under II gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president