Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven).

Dette dokument

År 1999 den 11. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven).

I lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) gjøres følgende endring:

I.

§ 4 tredje ledd første og nytt annet punktum skal lyde:

Fritatt for avgiftsplikt er rett til pensjon som tilkommer en arving på grunn av avdødes tjenestestilling eller individuell pensjonsavtale for så vidt den tilfredsstiller kravene i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 annet ledd nr. 1 og ytelsen ikke er garantert å komme til utbetaling. Garanterte ytelser er likevel fritatt for avgift ved utbetaling til barn inntil fylte 21 år og til ervervsuføre barn.

II.

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1998.

Gunnar Skaug, Anita Apelthun Sæle,
president. sekretær.