Lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v.

Dette dokument

År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v.

I lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. gjøres følgende endring:

I

§ 7 femte ledd skal lyde:

Ved gjennomføringen av denne lov får for øvrig bestemmelsene i lov om merverdiavgift kap. I, II, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIV a, XV, XVIII og XX anvendelse så langt de passer.

II

Endringen under I gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær