Lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

Dette dokument

År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

I lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard gjøres følgende endring:

I

§ 5-1 annet ledd første punktum skal lyde:

De funksjoner som etter skattebetalingsloven tilligger fylkesskattesjefen eller ligningssjefen for kommunen skal tilligge ligningssjefen ved ligningskontoret for Svalbard.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2001.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær