Lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

År 2006 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) vert gjort denne endringa:

I

§ 1-2 første ledd bokstav h skal lyde:

Lønn: Skattepliktig lønnsinntekt, beregnet per­son­inntekt og godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap.

II

Endringa under I vert sett i kraft straks.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær