Stortingsvedtak

Alle

 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 44

  Stortinget ber regjeringen endre forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr § 4 slik at det er den enkelte kommune som kan bestemme gebyrets størrelse.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 67

  Stortinget ber regjeringen redegjøre for innsattes aktivitets- og rehabiliteringstilbud samt utviklingen i antall alvorlige hendelser som vold og trusler.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 70

  Stortinget støtter regjeringens ambisjon om å lansere et eget ernæringsprogram som vist til i Prop. 1 S (2017-2018), og ber regjeringen legge til rette for at matsikkerhet og klimatilpasset landbruk blir et eget satsingsområde som prioriteres i Kunnskapsbanken i NORAD, og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018 presentere en opptrappingsplan som løfter bistand innen klimatilpasset landbruk og matsikkerhet.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 72

  Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak som redegjør for hvordan den statlige kapasiteten kan styrkes og gjøres mer bærekraftig i partnerlandene, slik at landene på sikt kan klare seg uten bistand. Denne skal omfatte stat-til-stat-bistand, bruk av Kunnskapsbanken, samfinansiering med andre givere, multilaterale bistandskanaler samt inntektsgenererende virksomhet gjennom skatt for utvikling.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 73

  Stortinget ber regjeringen realisere etableringen av Kunnskapsbanken, hvis oppgave skal være styrking av statlig kapasitet og institusjonsbygging i land som etterspør slik assistanse. Arbeidet skal ha et operativt fokus, der team av eksperter i hovedsak jobber i vedkommende land/sårbare stat for å bygge kapasitet med et langsiktig siktemål. Sektorer der Norge har etterspurt faglig ekspertise, bør prioriteres. Vektleggingen av fagkompetanse og forvaltningskompetanse tilsier en spissing mot særlig viktige områder for å styrke statens kjernefunksjoner og områder der Norge har særlige forutsetninger for å bidra.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 53

  Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mulig at tiltaksdeltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket) som har nytte av fagbrev for å få jobb, kan gis denne muligheten på en ubyråkratisk måte.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 54

  Stortinget ber regjeringen vurdere å ytterligere øke antall varige, tilrettelagte arbeidsplasser for å styrke arbeidstilbudet til uføretrygdede.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 57

  Stortinget ber regjeringen i konsultasjon med Sametinget vurdere om alle eller de fleste bevilgninger til Sametinget i forslag til statsbudsjett 2019 skal samles på én budsjettpost som Sametinget selv disponerer.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 61

  Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 65

  Stortinget ber regjeringen evaluere arbeidet med redusert sårbarhet både i den elektroniske kommunikasjonen mot utlandet og i telenettverkene i Norge etter at tiltak initiert i 2018 er påbegynt, og deretter vurdere eventuelt videre merbehov og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 66

  Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for justeringer i dagens ferjeavløsningsordning for fylkeskommunale ferjer og komme tilbake med en redegjørelse i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 45

  Stortinget ber regjeringen vurdere om og hvordan det offentlige virkemiddelapparat kan bidra til realisering av en utslippsfri båtrute i Oslofjorden i samarbeid med berørte fylkeskommuner og melde tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 47

  Stortinget ber regjeringen sikre at en tilstrekkelig grad av bistanden til Myanmar går til humanitære tiltak for fordrevne rohyingaer.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 48

  Stortinget ber regjeringen sikre at mandatet til Enova også omfatter flytende havvind, slik at Enova kan bidra til å realisere fullskala pilot-/demonstrasjonsanlegg.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 49

  Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 50

  Stortinget ber regjeringen vurdere økt internasjonalt samarbeid om medisininnkjøp for å øke markedsmakten overfor legemiddelindustrien.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 52

  Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet vektlegge Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket).
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 42

  Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 56

  Stortinget ber regjeringen om at betydningen av familien og husholdningsstrukturen for norsk økonomi, herunder utviklingen i fødselstallene, omtales i nasjonalbudsjettet.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 46

  Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet knyttet til regulering av offentlig salærsats for advokater, blant annet ved at satsene i tilknytning til ordningene med fri rettshjelp og bistand i straffesaker samsvarer bedre med lønns- og prisutviklingen.
  04.12.2017 | Anmodninger