Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

St.prp. nr. 9 (2004-2005), Innst. S. nr. 51 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 25.11.2004 Innst. S. nr. 51 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.2004

   Behandla i Stortinget: 03.12.2004